Gymnázium Mikuláša Kováča, ktoré bola založené v roku 1993, otvorilo v roku 2002 bilingválnu slovensko – španielsku sekciu, garantovanú medzinárodnou zmluvou so Španielskym kráľovstvom. Od roku  2016  na škole experimentálne funguje slovensko – čínska bilingválna sekcia, ktorej odborným garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bilingválne štúdium v španielskom a čínskom jazyku

Štúdium v španielskom jazyku sa končí maturitnou skúškou  na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, štúdium v čínskom jazyku sa končí maturitnou skúškou a aj medzinárodne uznávanou certifikovanou skúškou HSK úroveň 5.  Garantom maturitných skúšok sú Ministerstvo školstva Španielskeho kráľovstva a Ministerstvo školstva Čínskej ľudovej republiky.

Hlavným zameraním školy je teda výučba španielskeho a čínskeho jazyka a ich využitie vo výučbe prírodovedných predmetov. Angličtina je druhým cudzím jazykom pre všetkých študentov a pre študentov slovensko – čínskej sekcie aj dorozumievacím jazykom s čínskymi lektormi, preto v tomto prípade môžeme hovoriť o „trilingválnom“ jazykovom vzdelávaní.

Boli sme sa pozrieť, čo je na škole nového. Ako nás informovala riaditeľka PaedDr. Alena Paulová, na škole sa uskutočnila sa komplexná rekonštrukcia pavilónu (strecha, elektoroinštalácia fasáda, izolácia) vo výške viac ako 590 tisíc cez prázdniny z eurofondov.

Pred začiatkom školského roku prišiel na návštevu čínsky veľvyslanec na Slovensku  J. E. SUN Lijie, ktorý sa zaujímal o výučbu čínskeho jazyka a jej ďalší rozvoj. Priniesol aj dar pre školu.

„Tohto roku sa bude vyhodnocovať experimentálny projekt a nastavia sa maturity, pretože naša škola bude mať v tomto školskom roku prvých maturantov. Uzavrie sa tak prvý päťročný cyklus,“ hovorí riaditeľka školy Alena Paulová.

Teraz sa posudzuje projekt na tri zostávajúce pavilóny (telocvičňa, jedáleň a pavilón B v prenájme ZŠ). Okná sú na všetkých pavilónoch sa už vymenili predtým. Škola sa  nerekonštruovala od roku 1968, takže bol najvyšší čas.

Konfuciova učebňa v Banskej Bystrici

Gymnázium Mikuláša Kováča spolupracuje s Konfuciovým inštitútom STU v Bratislave. Pani riaditeľka bystrického gymnázia by sa v tomto roku mala stať členkou jeho dozornej rady.  Konfuciov inštitút je garantom obsahu vzdelávania a zabezpečovania lektorov. Sú to v Číne vyberaní učitelia a na Slovensko idú cez tento najstarší Konfuciov inštitút na našom území.

Spolupracujeme aj so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, kde majú tiež Konfuciovu učebňu. Najväčšou novinkou však je, že Konfuciovu učebňu otvára aj naše Gymnázium M. Kováča. Číňania ani v čase korony neprerušili styky s našou školou a plnia si aj svoje záväzky voči naej škole. Poslali nám 26 000 eur na zriadenie učebne, ktorá sa vybaví počítačovou technikou a potrebných zariadením,“ vysvetľuje Paulová.

Gymnázium M. Kováča má najvyšší počet ľudí vzdelávaných v čínskom jazyku, lebo cieľom je šíriť kultúru a vzdelávanie v čínštine. V 5 ročníkoch po 28 žiakov je celkom 140 detí. Drvivá väčšina z nich z vyšších ročníkov sa už dostala aj do Číny. Tianjinská univerzita v Číne robí pre ne každoročne letné kempy, pričom študenti si platia iba letenky.

Konfuciova učebňa na tomto bystrickom gymnáziu sa otvorí záujemcom o kurzy kaligrafie, čínskej medicíny a umenia z celého Banskobystrického regiónu.

„Deti robia testy v testovacom centre Banská Bystrica v spolupráci s českou organizáciou Scio. Je to vlastne podklad k prijímačkám na vysokú školu v Česku i u nás na Slovensku. Gymnázium M. Kováča má už okolo 1 300 otestovaných študentov z celého Slovenska,“ dodáva Alena Paulová.

Študenti slovensko – španielskej sekcie,  ak zmaturujú aj v jednom prírodovednom predmete, dostávajú aj maturitné vysvedčenie v španielčine, ktoré ich oprávňuje k VŠ štúdiu  na španielskych univerzitách. Tento istý mechanizmus chce gymnázium zaviesť aj v prípade činskeho štúdia, čo sľúbila zakotviť do medzištátnej zmluvy so SR aj Činska republika.

Gymnázium M.Kováča  sa chce zapojiť do Nórskych fondov pri zveľaďovaní vonkajšieho prostredia školy . Pôjde o ekologické projekty, ako je  externá eko učebňa medzi pavilónmi A a B.